yolov5的项目站点,目前更新到yolov5-v6版本

GitHub - ultralytics/yolov5: YOLOv5 ? in PyTorch > ONNX > CoreML > TFLite

yolov5的注释站点目前注释到yolov5-v5版本

GitHub - Laughing-q/yolov5_annotations